Size: 60 x 126 cm

Medium: Styrofoam print on canvas, human hair.

Minotaur

£500.00Price